روان کننده کانوایر LG300

روان کننده کانوایر LG300

روان کننده کانوایر LG-300 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف    Can , Pet, Glassروی کانوایرهای استیل مناسب است.

نام تجاری: روان کننده کانوایر LG-300 پنتا

کاربرد محصول : روان کننده کانوایر LG-300 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف    Can , Pet, Glassروی کانوایرهای استیل مناسب است.