شرکت پاک بوم شیراز

رسوب زداها Descalers

رسوب زداها Descalers

نام تجاری: دی اسکیلر DS-400 پنتا

کاربرد محصول : شستشو و اسید شویی بویلر ، چیلر و کلیه سیستم های در تماس با آب ، قابل استفاده در کلیه مبدل های استیل و آلیاژ  استیل

 این محصول بر پایه آنتی اسکیل های حفاظت کننده ساخته شده است ، لذا قبل از رسوب زدایی باید نمونه رسوب آنالیز شود تا غلظت مناسب برای دی اسکيلر مشخص گردد، پس از آن رسوب زدایی توسط افراد آموزش دیده انجام شود .